<<< wstecz .::.

Zasady

W związku ze wzmożonym okresem wyjazdów na wycieczki, zwłaszcza dzieci i młodzieży, Komenda Powiatowa Policji w Mońkach informuje o możliwości dokonania na wniosek organizatorów wycieczki lub rodziców i opiekunów kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autokarów. Potrzebę sprawdzenia autokaru można zgłosić pisemnie lub telefonicznie, co najmniej 5 dniprzed planowanym wyjazdem. Wniosek należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

Referat Ruchu Drogowego

ul. Al. Niepodległości 7

19-100 Mońki

lub telefonicznie do dyżurnego pod nr 997 lub Kierownika Referatu Ruchu Drogowego pod nr 85 7279 263. Wniosek można także złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 7.

Przyjęte wyprzedzenie czasowe pozwoli na odpowiednie zorganizowanie służby, tak by w miarę posiadanych sił i środków, udało się przeprowadzić kontrole wszystkich zgłoszonych autokarów.

Ze względów organizacyjnych wyznaczono miejsce do kontroli autokarów, tj.:

- Mońki ul. Ełcka, parking Inspekcji Transportu Drogowego (naprzeciwko sklepu „TOPAZ”).

Zgłaszając odprawę autobusu należy podać numer telefonu organizatora, bądź innej osoby uprawnionej do kontroli w przedmiotowej sprawie.

Dodaję, iż niezależnie od powyższego, w sytuacji kiedy kontrola nie była wcześniej zgłoszona organizator wyjazdu, który w chwili podstawienia autobusu ma uzasadnione podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, bądź stan techniczny pojazdu budzi poważne zastrzeżenia może zawiadomić o tym fakcie Oficera Dyżurnego KPP w Mońkach, który zgodnie z posiadanymi siłami i środkami skieruje na miejsce patrol Policji, przy czym należy pamiętać, że interwencje obsługiwane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że mimo wcześniejszego zgłoszenia kontroli na piśmie zgodnie ze wskazanymi warunkami, może ona nie dojść do skutku w sytuacji nagłej konieczności wykorzystania policjantów do innych zadań służbowych związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego.

www.monki.policja.gov.pl