<<< wstecz .::.

Fundusz Biebrzański
Publikacja artykułu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański” Priorytet IX, Działanie 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPD.09.01.00-20-0003/16)

Konkursy na wsparcie lokalnych inicjatyw
Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, iż rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na lata 2014-2020.


Ogłoszone nabory wniosków:
Przedsięwzięcie 3.1.1. Aktywna integracja społeczna (EFS) - programy aktywności lokalnej - wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (NABÓR nr 1/2017). W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020. Wysokość środków finansowych w ramach ogłoszonego naboru: 3.397.684 zł; maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Przedsięwzięcie 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (NABÓR nr 2/2017). Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 60 000 zł na jedną operację.
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 720 000 zł.
Premia będzie wypłacona w formie płatności ryczałtowej w wysokości 100% kosztów wskazanych we wniosku i biznesplanie.

Przedsięwzięcia 1.3.1 Mała infrastruktura (NABÓR nr 3/2017) - na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na jedną operację można uzyskać pomoc w wysokości do 230 000,00 zł.
W ramach konkursu można uzyskać refundację kosztów kwalifikowanych określonych na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych oraz 100% kosztów - w przypadku pozostałych podmiotów.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański www.biebrza-leader.pl

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
tel. (85) 71-28-307